Závazná pravidla portálu WebGame.land

Pravidla jsou platná od 1. 8. 2018

Obecná ustanovení

 1. "Provozovatelem" portálu WebGame.land (dále jen "portál") a všech na něm provozovaných her (dále jen "hry") je Ondřej Gertner, IČ: 01391917 (dále jen "provozovatel").
 2. "Návštěvníkem" se rozumí osoba využívající portálu nebo her bez zaregistrovaného uživatelského účtu.
 3. "Uživatelem" se rozumí osoba využívající portálu nebo her prostřednictvím uživatelského účtu.
 4. Tato pravidla upravují podmínky užití portálu a všech na něm provozovaných her. Vytvoření uživatelského účtu a používání portálu a her je podmíněno souhlasem uživatele s těmito podmínkami.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla změnit dle vlastního uvážení. Aktuální a platná verze pravidel je vždy zveřejněna na stránce https://webgame.land/page/tos/. Změny jsou platné okamžikem zveřejnění nových pravidel.
 6. Pokud uživatel nebo návštěvník s pravidly nesouhlasí, musí přestat využívat portál i hry.

Povinosti uživatele nebo návštěníka

 1. Uživatel nebo návštěvník se především zavazuje, že se při používání portálu a her bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito pravidly. Rovněž nebude žádným způsobem poškozovat provozovatele, jeho dobré jméno, ani ostatní uživatele a návštěvníky.
 2. Uživatel nebo návštěvník nebude provádět žádné kroky, které by mohly vést k narušení funkčnosti portálu nebo her. Tím se rozumí zeména, nikoliv však výhradně:
  1. zahlcování serverů
  2. zneužívání odhalených chyb
  3. využívání cizích uživatelských účtů
  4. využívání falešných uživatelských účtů
 3. Uživatel nebo návštěvník nebude portál ani hry využívat k šíření reklamy nebo propagace jakéhokoliv druhu. Pokud o nějakou propagaci stojíte, kontaktujte provozovatele. Zejména, ne však výhradně, je nepřípustná propagace nebo šíření informací, které jsou:
  1. politického charakteru
  2. jakýmkoliv způsobem v rozporu s platnými právními předpisy, nebo těmito pravidly
  3. poškozují uživatele, provozovatele, nebo jakoukoliv další stranu
  4. jsou v rozporu s ochranou autorských práv
  5. jsou v rozporu s ochranou osobnostních práv
 4. Uživatel nebo návštěvník se zavazuje, že se bude i ve vypjatých situacích chovat slušně k ostatním uživatelům i v komunikaci s provozovatelem a podporou. Na oplátku může očekávat a vyžadovat slušné chování od ostatních.

Práva a povinosti Uživatele

 1. Uživatel prohlašuje, že je starší 16 let.
 2. Uživatel prohlašuje, že veškeré jím uváděné informace jsou pravdivé a jejich případné změny (zejména změnu e-mailové adresy) aktualizuje v nastavení uživatelského účtu při nejbližší příležitosti.
 3. Uživatel se stává uživatelem v momentě aktivace uživatelského účtu prostřednictvím kódu zaslaného na e-mail.
 4. Uživatel je povinen udržovat u svého uživatelského účtu aktuální e-mailovou adresu. Je to nutné zejména pro případné obnovení hesla a komunikaci s podporou.
 5. Uživatel nikomu nesdělí své přihlašovací údaje a provede nutná opatření, aby se k jeho přihlašovacím údajům nemohl nikdo cizí dostat. Provozovatel, ani nikdo další pověřený provozovatelem nebude NIKDY požadovat přihlašovací údaje. Ty slouží pouze k přihlašování uživatele a k ničemu jinému.
 6. Provozovatel má zájem provozovat protál i hry po neomezenou dobu. Pokud se však v budoucnu rozhodne provoz portálu nebo jakékoliv hry ukončit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost oznámit nejméně rok předem a poskytne tak uživateli čas se na tuto událost připravit.

Kredity a virtuální zboží

 1. Kredity slouží k nákupu virtuálního zboží a jednorázových i trvalých výhod v rámci portálu a her. Kredity nelze směnit zpět na peníze.
 2. Kredity je možné získat nákupem na portálu, akcemi v hrách, nebo těžením v prohlížeči.
 3. Kredity NELZE získat mimo portál, žádným způsobem, pokud na portálu není uvedeno jinak.
 4. Výhody a virtuální zboží jsou vázané na uživatelský účet a jsou nepřenosné.
 5. V případě zrušení účtu virtuální zboží i zakoupené výhody propadají.
 6. V případě zrušení účtu je na zvážení provozovatele, jestli a v jaké míře uživateli nespotřebované kredity proplatí. V žádném případě nebudou proplaceny kredity ve vyšší hodnotě, než kolik uživatel za kredity zaplatil.

Omezení odpovědnosti provozovatele

 1. Provozovatel nezodpovídá za případé škody způsobené ztrátou přihlašovacích údajů, nebo jejich prolomením (například uhádnutí hesla, přístup útočníka k e-mailové schránce uživatele a další). V takových případech nemá provozovatel možnost odlišit útočníka od uživatele.
 2. Některé informace publikované na portálu přebírá provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním nebo nedostupností portálu nebo her.
 4. Provozovatel také nenese odpovědnost za reklamu nebo jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu. Je v nejvyšším zájmu provozovatele, aby zobrazovaná reklama byla relevantní a vhodná. Pokud návštěvník nebo uživatel narazí na reklamu, která ho pohoršuje nebo uráží, může na to provozovatele upozornit prostřednictvím některého z uvedených kontaktů. Provozovatel se tím nezavazuje k provedení dalších kroků.
 5. Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za chování uživatelů. Je však v nejvyšším zájmu provozovatele nevhodné chování uživatelů omezit. Pokud se návštěvník nebo uživatel setká s chováním uživatele, které je v rozporu s platnými zákony, těmito pravidly, nebo dobrými mravy, může na to provozovatele upozornit prostřednictvím některého z uvedených kontakt. Provozovatel se tím nezavazuje k provedení dalších kroků.
 6. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím odkazu na portálu.
 7. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s využíváním portálu nebo her, budou projednávány místně příslušným soudem České republiky a v souladu s jejími zákony.

Soubory cookies

 1. Portál i hry využívají k zajištění provozu soubory cookies. Jedná se o informace uložené v počítači návštěvníků (a uživatelů). Soubory cookies slouží využíváme k následujícím účelům:
  1. Přihlášení uživatele - cookie udžuje informace potřebné k identifikaci přihlášeného uživatele.
  2. Identifikace návštěvníka hrajícího bez přihlášení - cookie udžuje informace potřebné k identifikaci návštěvníka a zobrazení jeho aktuálního stavu hry.
  3. Měření návštěvnosti - pro měření návštěvnosti využíváme Universal Analytics (Google Analytics). Více informací naleznete v sekci "Kód třetích stran" těchto pravidel.
  4. Cílení reklamy - reklama tvoří důležitý zdroj příjmů portálu a soubory cookies jsou potřebné pro její cílení. Využíváme reklamní síť Google AdSense. Více informací naleznete v sekci "Kód třetích stran" těchto pravidel.
 2. Soubory cookies jsou ukládány prohlížečem uživatele. Uživatel může soubory cookies kdykoliv smazat, nebo nastavit prohlížeč tak, aby je vůbec nepřijímal. Může tím ale dojít k omezení funkčnosti portálu a her.

Soukromí a osobní údaje

 1. Jediným požadovaným osobním údajem je e-mailová adresa uživatele. Bez ní není možné provozovat uživatelský účet. Potřebujeme ji pro informování uživatele o závažných událostech (blokace účtu, výpadek), pro zasílání upozornění, novinek, aktivaci účtu, obnovu zapomenutého hesla, komunikaci s podporou a v neposlední řadě k přihlašování.
 2. E-mailová adresa není zveřejněna.
 3. Žádné další osobní údaje nejsou vyžadovány. Pokud uživatel někam napíše své skutečné jméno, rodné číslo, nebo jakýkoliv jiný osobní údaj, je to pouze jeho rozhodnutí a je na něm zvážit všechny z toho plynoucí souvislosti. Provozovatel žádá uživatele, aby nikam své osobní údaje nepsali.
 4. Uživatel souhlasí s tím, abychom jeho údaje zpracovali výše popsaným způsobem. Souhlas je udělen po celou dobu existence uživatelského účtu a měsíc po jeho zrušení. To je doba, během které uchováváme zálohy databází.
 5. Uživatel může svůj souhlas odvolat zrušením uživatelského účtu. Tím zaniká možnost uživatele využívat portál a hry. Zrušení uživatelského účtu je automaticky chápáno jako odvolání souhlasu se zpracováním údajů.
 6. Databáze s osobními údaji může být přístupná i třetí straně - dodavateli webhostingu. Dodavatel nemá právo údaje v databázi dále zpracovávat nebo využívat.
 7. Provozovatel prohlašuje, že shromažďované osobní údaje uživatelů neprodá ani neposkytne ke zpracování žádné další straně.
 8. Na portálu jsou umístěny kódy třetích stran, které mohou dále shormažďovat data o chování uživatelů. Podrobnosti jsou popsány v oddíle "Kód třetích stran"

Kód třetích stran

 1. Universal Analytics - portál využívá službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
  Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
  Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
 2. AdSense - portál využívá reklamní systém AdSense provozovaný společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Společnost Google používá soubory cookie při zobrazování reklam na webových stránkách svých partnerů, jako jsou stránky zobrazující reklamy AdSense nebo zapojené do reklamních sítí certifikovaných společností Google. Jakmile uživatel navštíví partnerské webové stránky, může být do prohlížeče tohoto koncového uživatele odeslán soubor cookie.
  Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu nebo jiných webech. Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na portálu a dalších stránkách na internetu.
  Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam. Uživatelé mohou také odhlásit používání souborů cookies ze sítí třetích stran na stránách aboutads.info.